top of page
Ø. Alling & Omegns Andelsfryseri

1948-1971

Fra forhandlingsprotokollen:
1948
Den første bestyrelse fik bemyndigelse til at foretage indkøb af fryseanlæg samt køb af grund og opførelse af bygning og optagelse af lån til anlæggets fuldførelse.
I august var der indkøbt et Atlas fryseanlæg til en pris af 18.838 kr.
Man ville snarest gå i gang med byggeriet og optog lån i sparekassen foreløbig på 7000 kr.
November: byggeriet overdraget til Anton Andersen i Lime til en pris af 8.850 kr. med tillæg af materiale. Overenskomst med vandværket om levering af vand til en pris af 200 kr. årligt. Der var købt byggegrund af Martin Madsen til en pris af 350 kr. Matrikel nr. 4P.
1949
April: arbejds-reglement blev vedtaget og skulle trykkes i lovene.
Tilslutning til kloak 45 kr. Foreningen skulle selv betale rør og arbejdsløn.
Juni: foreningen indmeldtes i Sammenslutningen af Andelsfryserier i Danmark. Der blev tegnet forsikringer.
Boks-prisen blev ansat til 70 kr. for en hel, 50 kr. for en 3/4 og 35 kr. for en ½.
Jenny Madsen blev antaget til pasning af fryseriet for 720 kr.
Juli: der var 90 medlemmer, en del af dem måtte have besked på, at være mere omhyggelig med indpakning af kødet.
I alt havde byggeri og anlæg kostet 38.967,20 kr.
1950
Der skulle lægges terrazzo på gulvet i ekspeditions-rummet.
Løn for pasning af fryseriet blev sat til 1000 kr. + 10 % af det beløb, der indkom ved indlæg af varer pr. kg.
August: Boks-lejen skulle betales for mindst 1 halvår ad gangen.
1951
Der skulle afkræves 25 øre for telefon-bestilling samt 1 kr. dersom lejen ikke blev betalt til tiden, desuden forhøjedes vægt-prisen til 20 øre pr. kg.
Boksprisen blev forhøjet til h.h.v. 40, 60 og 80 kr. for ½, 3/4 og en hel boks.
1952
Der skulle sættes fliser op på vægen i forrummet.
1955
Løn for pasning af fryseriet blev sat op med 200 kr, så den herefter var 1200 kr. + det beløb der kunne indkræves for varer, der blev indlagt til betaling pr. kg.
Ved årets generalforsamling blev der vist film og orienteret om nedfrysning af fødevarer af konsulent frk. Larsen fra Randers
1956
Fryseriet skulle efterses af en sagkyndig for at få rettet en evt. fejl ved anlægget, som ifølge naboen Kr. Bjerregaard, afgav for meget støj.
Der skulle anskaffes el-ovne for at sikre maskinerne mod frostskader.
1959
Fryse-passeren Jenny Madsen opsagde sit hverv, da hun skulle overtage pasning af telefoncentralen.
1960
Fryseriet var gældfrit. Boksprisen blev nedsat med 25%.
Det henstilledes til medlemmerne ikke at overfylde deres bokse.
Oda Andersen blev ansat til at passe fryseriet for 150 kr. pr. måned.
Udstyknings-forretningen af fryseriets grund endelig i orden og klar til udstedelse af skøde.
1961
Stor udgift til istandsættelse af boks-rummet samt installering af alarmklokke.
1962
Der skulle anskaffes en ny kompressor. Tilbud: 745 kr. + opstilling.
Oda Andersen blev bevilliget 25 kr. mere pr. måned.
4 bortkomne pakker blev erstattet efter den gældende slagteri-notering.
1963
Lønforhøjelse på 50,- kr. til fryse-passeren. Trods store udgifter til bl. a. 3000,- kr. til en ny fryse-maskine, var foreningen gældfri.
1964
Der var ved at være ledige bokse, da flere nu selv havde købt dybfryser.
1967
Modtage-rummet var istandsat med plader på væg og loft.
1968
Boks-lejen blev forhøjet. Ved udmeldelse skulle der betales et halvt års boks-leje.
1969
Alle medlemmer skulle have en hel boks, kun måtte enlige nøjes med en halv.
1971
Orienterende møde med Fryseboksens ophør som eneste punkt på dagsordenen.
Hvis fryseriet skulle fortsætte, ville boks-lejen overstige 100 kr.
Afstemning ved generalforsamlingen viste 4 for og 12 imod at fortsætte, og ved den sidste og endelige generalforsamling var 16 for og 1 imod.
Ophørt d. 1. oktober 1971.

Økonomien
Det første år indkom der i boks-leje ca. 5.600 kr., i 1950-51 ca. 7100 kr.
Indtægten toppede i 1959-60 med ca. 9.500 kr.
Udgifterne var faste for de flestes vedkommende: Løn til fryse-passeren, vandafgift, el, kontingent til sammenslutningen, kommuneskat, annoncering og udgifter ved generalforsamlingerne, dels til forsamlingshuset dels til bager Kjær Laursen.
Derudover var der udgifter til reparation og fornyelse af anlægget.
Der har stort set aldrig været underskud og ved afviklingen var der 3048,24 kr. til uddeling.
Huset blev solgt for 1000 kr. og maskinerne til samme beløb.

Bestyrelsesmedlemmer
1948 Gudrun Schmidt, Andreas Andersen, Poul Pedersen, Jenny Madsen, Ejnar Jacobsen, Ejnar Hviid, Niels Aage Nielsen.
Herefter kom i
1949 som revisorer Poul Madsen og P. Hedegaard.
1954 Eskild Sørensen i stedet for Ejnar Jakobsen som kasserer.
1958 blev Jens Aa. Kvorning valgt til revisor i stedet for P. Hedegaard.
1960 Margrethe Rasmussen afløser Niels Aa. Nielsen.
1961 Søren Jørgensen, Hejlskov og Erna Jensen, Bæksvad ( Andreas Andersen er kasserer).
1961 Martin Madsen formand i stedet for afdøde Poul Pedersen, Ester Haarup i stedet for Margrethe Rasmussen, Thorkild Petersen, Ring i stedet for Jenny Madsen, Jens Aage Kvorning i stedet for Andreas Andersen som nu er revisor sammen med Peter Jensen, Bæksvad.
1963 Karen Jørgensen i stedet for Ester Haarup, Bertha Rasmussen i stedet for J. Aa. Kvorning.
1964 Chr. Sørensen, Ring i stedet for Thorkild Pedersen.
1965 Johanne Haarup i stedet for Karen Jørgensen, P. Johnsen Andersen i stedet for Søren Jørgensen.
1967 Dorthe Andersen i stedet for Bertha Rasmussen.
1968 Søren Wittrup som formand i stedet for Martin Madsen, Peder Mogensen, Hejlskov i stedet for P. Johnsen Andersen (Agner Haarup er også med).
1969 Grethe Jensen, Bækkehede, Inger Andersen, revisor S. Helbo.
1970 Kr. Sørensen, Ring, revisor Martin Madsen.

til likvidations udvalg valgtes Søren Wittrup, Eskild Sørensen, Ejnar Jakobsen og Aksel Johansen.
Underskrevet Chr. Madsen, Kjær Laursen, Oda Andersen, Eskild Sørensen, Søren Wittrup.

1971 sidste underskrifter: Otto Kristensen, Ejnar Jakobsen, Søren Wittrup, Eskild Sørensen, Jørgen Jørgensen.

bottom of page