top of page
Øster og Vester Alling Ungdoms og Foredragsforening

Stiftet 1922

(det viste billede er skoleelever 1926 - sikkert kommende medlemmer af foreningen)

Øster og Vester Alling ungdoms- og foredragsforening 1922-1965 endeligt nedlagt 1978

Formålet
I foreningens vedtægter står som nummer 1:
”Formålet er på kristelig grund at fremme sammenhold og fællesskabsfølelse mellem de unge, der vil arbejde for god, sund, folkelig og kristelig oplysning”

Økonomien
Kontingentet skønnes i 1923 at have været for ægtepar 1,25 kr. og for den enkelte 1,- kr. pr. år.
Dette ud fra medlemsbidragene som de er opført i regnskabet.

Der findes ingen medlemsfortegnelse før 1950. Medlemsantallet for det første år må derfor udregnes til et omtrentligt resultat ved hjælp af det samlede indkomne kontingent som var 175,75 kr.
Regnet ud fra kontingentstørrelsen nævnt ovenfor kan der have været omkring 100 medlemmer.

I 1950 var kontingenterne hhv. 3 kr. for ægtepar og 2 kr. for den enkelte. På dette tidspunkt var der 32 par og 34 enkelte, hvilket giver et medlemsantal på 98 og en indtægt på 164,- kr.
13 år senere i 1963 var der 56 par og 18 enkelt betalende, altså var medlemstallet vokset, så der nu var 130 medlemmer.
Kontingentet for par var samtidig sat op til 4 kr. og indtægten blev 260,- kr.

Det er en forholdsvis lille stigning i kontingent-indtægterne i løbet af de 40 år.
Det ses imidlertid i regnskabet for foreningens seneste år, at man hentede sine indtægter på anden måde, eksempelvis fra “Andespil”. Således den 8. november 1962: Indkommet ved andespil 485,- kr. plus lotteri 150,88 hvorfra går indkøb af 10 ænder og 2 stege, frugtkurv m.m. ialt en udgift på omkring 300,- kr.

I 1923 - 1924 kom man ud af regnskabsåret med et minus på 66,31 kr. Det skyldtes dog ikke økonomien i forbindelse med Grundlovsmødet. Her fik man ind i entré 101,- kr. Udgifterne var: til taleren, pastor Asger Højmark 35,- kr. samt en anden (taler?), M. Rasmussen 32,25, kørsel, som blev udført af Laust Damborg, 2,- kr. og til Martin Rasmussen 6,- kr. sandsynligvis for sal og kaffebrygning. Altså gav mødet et overskud på 25,75 kr.
Der blev indkøbt 50 sangbøger “Syng dig glad” til en samlet pris a 35,- kr., de blev solgt samme år, men uden fortjeneste.
Et par medlemmer, Mette Bjerregaard og Anna Buhl var til årsmøde i Ryslinge, hvilket kostede foreningen 25,- kr. pr. deltager.
Ved juletræet den 28. dec. blev der samlet ind og sammen med betaling for kaffen gav det 139.- kr. i kassen, herfra gik udgifter til kaffebordet 22,95 kr.
Annoncer i Folkebladet og Dagbladet løb også op, den mindste regning lød på 3,50 kr., den største på 15,85. Den 2. maj betaltes 4,60 kr. til P. Thomsen for lån af telefon og samme måned betalte man 26,- kr. til hovedkredsen. Ved mødet den 2. okt. var foredragsholderen forstander Monrad, hans salær var 40,- kr. og dertil kom 25,- kr. til S.Hornbeck for kørsel samt 1,75 kr. for lys i salen. Der var indkommet 51,75 kr. i entré, altså et minus på 15,- kr. Bedre gik det ikke den 8. okt. hvor lærer Højlund fik 40.- kr. og Martin Rasmussen (kaffe) 9,81. Entre og kaffe havde givet 26,50 kr. Underskud 23,31 kr.
40 år senere er salær til foredragsholdere steget til mere end det dobbelte. I marts 1962 fik organist Lund og frue 300,- kr. for deres medvirken, som sikkert har indbefattet både musik og foredrag.
Sal og kaffe kostede 24,25 kr. men entre kun 61,50.
Efterårsmødet gav 1.- kr. i overskud: honorar og kørsel var 110,- kr., entre 111,- kr.
Disse møder var og blev en underskudsforretning, men de var jo oprindelig grundlaget for foreningens virke.
Dilettanten i februar gav 215,- kr. i indtægt, mens leje af hæfter var 36,- kr. og honoraret til spillerne 150,- kr. Andespillet er nævnt tidligere.

Indholdet, møderne
Det ses tydeligt hvilken vej det gik med foreningen.

Men trods en kneben økonomi overlevede den i mere end 40 år og mange var de foredragsholdere,som gav deres kulturelle og åndelige bidrag i form af taler, foredrag og oplæsning.

Af disse skal her nævnes nogle fra 3 udvalgte perioder.Flere har medvirket mere end een gang.:

1923-1928:
pastor Asger Højmark - lærer Rasmussen, Auning - forstander Monrad - lærer Højlund - pastor Mikkelsen, Virring - pastor Ravn, Fausing - højskoleforstander Terkelsen, Danebod - adjunkt Bjørnbak, Randers - forstander Bording, Ry - lærer Nielsen, Vivild - Nielsen Vad, Mellerup - pastor Lindegaard - Noe Nygaard - provst Algreen Petersen, Aalsø - Oluf Andersen - pastor Poulsen - Ringsholdt - pastor Rodholm - lærer Mikkelsen, Segalt - lærer Lauritsen, Hadsten - pastor Vedde, Voldum - pastor Lykke - pastor Pedersen, Grenaa - Grønvald Nielsen.
1939-1946:
lærer Malling, Varde - pastor Elbæk, Vraa - forfatter Demuth - Thomas Olesen, Løkken - Aage Jensen, Hadsten - Holger Bistrup - Therkelsen, Ry - Rask Nielsen - Aage Galmstrup - pastor Mikkelsen, Kristrup - Demuth og frue - Peter Mortensen, Thorsager - Rasmus Nielsen, Vivild - provst Hejde, Grenaa - Rask Nielsen - provst Lindegaard, Vejen - Charles Nielsen, Randers - pastor Elbæk, Vraa - Kjeldbjerg - Jakob Nielsen, Randers - pastor Barfod, Voldum - Th. Laursen, Lyngby - pastor Pedersen, Aalborg - Harry Simonsen, Askov - Holger Pedersen, Risskov - Tage Dybkjær, Egå - lærer Madsen, Gjesing - Richard Gandrup, Aarhus - forstander Thomsen, Hadsten - lærer Troelsen, Silkeborg - B. Nordentoft - J.M. Jensen - Ejnar Greve - Juul Andersen - Laursen Vig - pastor Due - organist Lund, Randers - pastor Aage Møller, Mellerup - Harald Grønborg - pastor Christensen.
1963-1964:
Ikke alle mødeudgifter er angivet med foredragsholderens navn, men blot med “honorar”, dette gælder efterårsmødet og julemødet 1962
organist Lund og frue, Randers - lærer J.K.Egede, Rønde (lysbilleder og foredrag om Grønland) - Erik Balling - Bodil Len..us - Erik Skovmand - Chr. Christensen.

Der har været desuden lejet og vist film et par gange i årenes løb.

Fremtidsudsigter
I 1962 genvalgtes til bestyrelsen:
Rasmus Rasmussen som formand - Eli Jakobsen som kasserer - Birthe Nielsen - Ruth Thøgersen - Jens Kristian Østergaard - Ernst Jakobsen og frk Mikkelsen som medlemmer - Margit Berg og Niels Arne Jørgensen som suppleant - Jens Rasmussen og Andreas Andersen som revisorer.

Ved næste generalforsamling og konstituering blev den nye bestyrelses sammensætning denne: Sønderkær Larsen som formand (foreløbig) - Niels Arne Jørgensen som næstformand - Eli Jakobsen som kasserer - Anna Jensen - Wenzel Pedersen - Margrethe Mikkelsen - Ernst Jakobsen som medlemmer - Niels Aage Nielsen og Jens Aage Kvorning som suppleant - Jens Rasmussen, Ring og Andreas Andersen som revisorer.

Udover de faste punkter på møderne så som at finde foredragsholdere, arrangere andespil, møder o.l., blev der diskuteret muligheden for og måden på at skaffe flere medlemmer til foreningen. Det blev foreslået at forære alle konfirmander et medlemskort.
Det hedder desuden i referatet:
”Ved salg af medlemskort må bestyrelsesmedlemmerne hver især gøre sognets beboere opmærksom på, at skal ungdomsforeningen fortsætte sit kulturelle og oplysende arbejde, selv om det er i det små, må medlemmerne gøre et arbejde for bedre tilslutning til de få møder, der holdes, ellers må foreningen indstille sin virksomhed med denne sæsons udgang og ophøre med at eksistere eller sluttes sammen med Idrætsforeningen. Ønsker en nogenlunde rimelig del af sognets beboere foreningens virke fortsat som hidtil, må de vise, at dens beståen er berettiget ved at slutte op om den, prøve på at påvirke de unge til at møde op til møder, foredrag og filmaftener og desuden tage aktivt del i foreningens trivsel og beståen ved også at være villige til at arbejde i dens bestyrelse.
Altså lyder parolen nu - ikke i morgen eller til næste år men netop i dette øjeblik:
MØD SELV OP - TAG DE YNGRE FAMILIEMEDLEMMER OG MEDHJÆLPERE MED. - Som noget ekstraordinært: INVITER DEM MED TIL EN AFTEN I UNGDOMSFORENINGEN - det vil sige, at du betaler for dem, både entre og aftenkaffe. Er det for meget til en flink medhjælper eller din egen dreng eller pige? Og så hjælper du foreningen til et medlem eller flere.
Kunne det ikke godt tænkes, at sådan en almindelig, hyggelig aften uden dans spiritus, pop og fjernsyn kunne have, eller få, nogen tiltrækning på nogle af nutidens unge? Gør forsøget, men ikke med den opfattelse, at det ikke kan nytte noget. Nej med det modsatte fortegn: Det kan nytte, der er en del unge der ikke bare har dans, pop og drik m.m.i hovedet - Det kan sikkert lykkes i nogle tilfælde, hvis du prøver”
Bestyrelsen

Det var en opsang, som var til at forstå, men nyttede det så?

Generalforsamlingen i 1964 måtte aflyses, da forsamlingshuset ved en fejltagelse var lejet ud til anden side.

På et bestyrelsesmøde i september drøftede man igen foreningens fremtid, og man var enige om, at man ikke kunne gå med til en sammenlægning med de danske gymnastikforeninger D.D.S.G.&I. , da idrætsforeningen i forvejen var medlem der. Dette kunne derfor medføre en skadelig konkurrence for begge foreninger.
Det blev foreslået at ændre foreningens navn til Ø - og V. A. Foredragsforening.
Det skulle forsøges at arrangere et efterårsmøde i oktober. Dette skulle indledes med gudstjeneste.
Man ville også invitere kommunens folke- og invalidepensionister til en kursusrække med studiekreds, film, oplæsning og foredrag mm. Første kursusdag d. 8 okt. kl 15.
Desuden ville man oprette en aftenhøjskole over emnet “Samfundet vi lever i”.

Der blev holdt 2 møder i efteråret 1965, det ene med foredrag om U-landene, ved Erik Skovmand og med kun 7 deltagere. Det andet var efterårsmødet med Erik Balling fra Vivild som holdt prædikenen i kirken og senere forestod oplæsningen i forsamlingshuset.
Efter dette møde var der blandt de tilstedeværende en debat om foreningens ny status.
Bestyrelsen tog den beslutning, at holde stille et års tid på grund af for ringe tilslutning i det forløbne år.
Foreningens navn måtte desuden ændres, da De danske ungdomsforeninger var slået sammen med de danske gymnastikforeninger under navnet “De danske gymnastik og ungdomsforeninger”.

Afslutningen
Den siddende bestyrelse: Arne Jørgensen, Anna Jensen, Ernst Jakobsen, Eli Jakobsen, Sønderkær Larsen Niels Aa. Nielsen og Jens Aa. Kvorning ville alle fratræde ved den næste generalforsamling som blev planlagt til den 4 november 1965 med følgende punkter på dagsordenen:
1 Den for tiden fungerende formand aflægger en kort beretning idet sagen tidligere er drøftet og lægger op til drøftelse af foreningens evt. beståen og dens nye navn.
2. a. Valg af 7 nye bestyrelsesmedlemmer
b. Valg af 2 suppleanter
c. Valg af revisorer
3. Eventuelt, herunder drøftelse af evt. mødevirksomhed i vinterens løb.

Herefter intet referat i protokollen før dette:
Torsdag den 23-11-1978 var den sidst valgte bestyrelse fra 1965 samlet i Øster Alling forsamlingshus for at tage bestemmelse om den endelige opløsning af Øster og Vester Alling Ungdomsforening.
Kassebeholdningen dags dato var ifølge kassebogen 2.131,65 kr. Dette beløb + foreningens beholdning af godt brugte højskolesangbøger blev overdraget Øster Alling forsamlingshus som ejendom, mod at man lod sangbøgerne istandsætte.
Underskrevet af
N. Aa. Nielsen J. Aa. Kvorning Eli Jakobsen Anna Jensen
Niels A. Jørgensen Ernst Jakobsen Jens Sønderkær

bottom of page