top of page
Øster Alling Sparekasse

Sparekassen havde i mange år lejet sig ind i forskellige lokaler i Øster Alling, men i  1960 besluttede man at købe huset på hovedgaden, som Villy Hornbæk tidligere havde bygget og indrettet med to butikslokaler samt lejlighed på 1. sal. Han havde selv haft forretning og beboelse i huset, men havde nu sat bygningen til salg.
Sparekassen indrettede det ene butikslokale beliggende mod øst, samt bagved liggende stue til forkontor og ekspeditionslokale. Resten af bygningen blev udlejet til en slagtermester Ingvartsen med butikslokale og lejlighed.

                               En kronologisk, historisk samling af nogle udvalgte begivenheder og citater om:

                                          Øster- og Vester- Alling Sognes Spare- og Laanekasse

                                                                            ved Viggo Kristiansen
Ifølge protokollat fra Ø.- V. Alling Sparekasses Generalforsamlings Protokol fremgår det, at sparekassen blev stiftet den 14de januar 1895 ved et afholdt møde i Øster Alling Samlingshus ”af de Mænd, der havde tegnet sig som Garanter for den paatænkte Sparekasse”.

Ved den stiftende generalforsamling vedtog man således at oprette en sparekasse under firmanavn: ”Øster- og Vester Alling Sogns Spare- og Laanekasse”, og samtidig blev der valgt en bestyrelse på 7 medlemmer, nemlig:” Gaardejer Ludvig Hansen af Ring, Gaardejer Niels Kristian Mathiasen af Oustrup, Gaardejerne Jens Peter Thomsen, Peter Andersen og Lærer Søren Kristian Kristensen af Øster Alling samt Gaardejerne Søren Lavrsen og Lars Peter Jensen af Vester Alling. Til at efterse Kassebeholdningen og Bogføringen mindst 1 Gang halvårlig valgtes Sognefoged Jens Rasmussen og Gaardejer Peter Fog af Øster Alling.”

”Den 25de Februar 1895 afholdtes en extraordinær Generalforsamling, i Anledning af at Sparekasseinspektøren ønskede nogle Ændringer og Tilføjelser til Vedtægten for ”Øster- og Vester Alling Sognes Spare- og Laanekasse”, disse vedtoges og den saaledes ændrede Vedtægt underskrives af de tilstedeværende Garanter.”

Fra bestyrelsesprotokollen fremgår det at: ”Den 21. Marts 1895 holdt Bestyrelsen for Øster og Vester Alling Sognes Spare og Laanekasse sit første møde. Ved Mødet blev formandsvalget afgjort, Lærer S. Kr. Kristensen blev valgt til Formand og P. Andersen til Viceformand, til Kasserer blev Peter Thomsen udvalgt.”

Fra bestyrelsesprotokollen fremgår det ligeledes at: ”Ved Sparekassens Åbningsmøde den 15 de Maj 1895 var den hele Bestyrelse samlet, det vedtoges, at Peter Andersen skulle møde Sparekassedagene i Juni og saa fremdeles i Bogstavorden et nyt Medlem for hver Maaned. Det vedtoges at udsætte Sparekassens Mødetid til Kl. 6, saa længe dagene ere lange nok til at det kan ske ved Dagen.”

”Den 25de Juni 1897 afholdtes den ordinære Generalforsamling for Sparekassens Garanter. Regnskabet fremlagdes og godkendtes af Generalforsamlingen. Det vedtoges, at Garanterne skulle have Renter fra 15. Juni d. A., og at der skulle anskaffes en fælles Sparekassebog hvori Renterne indsættes, indtil de siden kan deles ud imellem Garanterne. Endvidere vedtoges det at Formanden skulle have 50 Kr. i Løn for Regnskabsføring.”

”Den 13de Juni 1898 afholdtes den ordinære Generalforsamling af Garanterne i Øster og Vester Alling Sognes Spare og Laanekasse. Det vedtoges at Sparekassen skulde indmelde sig i Centralforeningen for Østifternes og Jyllands Sparekasser. Endvidere bemyndigedes Bestyrelsen til at betale 10 Kroner i aarlig Leje for Brug af Samlingshuset.”

Fra den ordinære generalforsamling afholdt den 13. Juli 1900 fremgår det bl.a.: ”Det vedtoges at Kassereren skulle have 25 Kr aarlig for sin Ulejlighed”.

”Den 15de Juli 1913 afholdt Garanterne i Sparekassen den aarlige Generalforsamling. Regnskabet fremlagdes og godkendtes. Gaardejer S. Laursen V. Alling, Gaardejer L. P. Jensen V. Alling og Gaardejer L. Hansen, Ring afgaar af Bestyrelsen. L. P. Jensen genvalgtes og Gaardejer Marius Madsen af Ø. Alling samt Gaardejer Marius Hald af Vester Alling optoges i Bestyrelsen.”

Sparekassen var således kommet vel fra start med de små justeringer og lovkrav der blev stillet. Med status som pengeinstitut var den naturligvis underkastet de offentlige overordnede myndigheders bevågenhed, som det også senere fremgår af generalforsamlingsprotokollen her, hvor der f.eks. blandt andet et år kan læses følgende:

Aar 1918 02 Jan. afholdtes ekstra Generalforsamling i Ø. Alling angaaende Handelsministeriets forlangende om at Minimumsrenten af Laan i fast Ejendom skal forhøjes fra 41/4 % til 4½ % naar Kassen vil have lov til at give 41/4 % for Indlaan. Det vedtoges at forhøje Renten som forlangt til 4½ %.”

Huslejekontrakt
Aar 1928 den 19. Nov. afholdt bestyrelsen Møde og forhandlede følgende: 1. Den i mange aar benyttede stue i Ø. Alling til Kontor, lejedes til fremtidig Benyttelse af den ny Ejer Jens Simonsen for 75 Kr. for Vinteren regnet fra 1. Nobr. til 1. Maj og 55 Kr for Sommeren. Lejen betales halvaarlig forud. Ejeren stiller Stuen i det nordøstre af Huset til Raadighed hver Mandag og i Tilfælde af Helligdag Søgne Dagen derefter. Ejeren giver Tilladelse til gennemgang i forreste Stue for alle i Kontortiden, han lægger Brændsel til om Vinteren og sørger for at der er varme i Stuen naar Kontortiden begynder og i selve Kontortiden. Ejeren tillægger Lys i den Tid af Aaret det er nødvendigt”.

På bestyrelsesmøde afholdt ”Onsdagen den 13. Nov. 1929 behandledes et Ønske fra Gaardejer P. Andersen, Ringgaard om at fritages for Formandsposten af Helbredshensyn. Ved foretagen afstemning valgtes Gaardejer Poul Madsen, Højvang til Formand , og Gaardejer Knud Levinsen, Oustrupgaard blev dernæst valgt til Kasserer i stedet for Poul Madsen”.

I de nærmest følgende år udviklede Sparekassen sig stille og rolig til at være det lokale pengeinstitut hvis formål det var at varetage den lokale befolknings interesser ved at egnens penge skulle komme egnens beboere til gode, forstået på den måde, at man gav den størst mulige indlånsrente og tog den mindst mulige udlånsrente. Dog kom der løbende omkostninger man ikke kunne undlade i forbindelse med overordnede krav.
Således ses: ”Aar 1941 den 9. Juni afholdt Sparekassen sin ordinære Generalforsamling i Øster Alling Sparekasselokale.” Punkt d: ”Da man efter Sparekasseloven fra 1942 af har Pligt til at antage en Statsautoriseret Revisor blev der ingen lokal Revisor valgt. Det udlades til Tilsynsraadet at antage en statsautoriseret Revisor.”
Tidligere blev regnskabet altid gennemgået af to lokalvalgte revisorer uden for tilsynsrådet før aflæggelsen på Generalforsamlingen.

Perioden fra midt i trediverne og til tiden lige efter krigen var en periode der absolut kunne mærkes i Sparekassen. Arbejdsløshed og trange tider for landbruget samt mangel på mange daglige fornødenheder især i krigens sidste år kunne bestemt spores i det daglige liv på egnen, hvilket bl. a. betød, at det var sværere at få pengene lånt ud.

Således lyder fra den ordinære generalforsamling afholdt den 18. juni 1945: ”Bogholderen Poul Madsen, Ø. Alling, aflagde Beretning om Virksomheden i det forløbne Aar, som betegnedes som et af de vanskeligste i Sparekassens Historie.”

Fra generalforsamlingen afholdt den 25. juni 1951 lyder det fra punkt 4: ”Man vedtog at ansøge ministeriet om tilladelse til at forandre sparekassens navn til Ø. og V. Alling sparekasse.” ”Aar 1959 den 27. maj holdt tilsynsrådet møde og følgende sager blev behandlet: 1. Da den tidligere direktør for sparekassen gdj. Poul Madsen, Ø. Alling d. 15. maj er afgået ved døden vedtog tilsynsrådet enstemmigt at vælge hans søn Marius Madsen som hans efterfølger. Marius Madsen modtog valget.”

Med gdj. Poul Madsens død mistede sparekassen en markant person, idet han gennem sit mangeårige arbejde her havde beklædt poster i bestyrelsen bl.a. som formand samt kasserer og senest mange år som direktør. Med gårdejer Marius Madsens valg som efterfølger efter sin far blev han den 3. generation i slægten som medlem af sparekasses bestyrelse.

I foråret 1960 indkom på foranledning af lærer Viggo Kristiansen en forespørgsel, om der kunne oprettes en skolesparemærkeordning. På et møde umiddelbart efter hos direktør Marius Madsen, Højvang, med deltagelse af gdj. Kr. Nielsen, Vester Alling, der i mange år havde været involveret i sparekassens arbejde, og Viggo Kristiansen, blev det besluttet at få det sat i gang snarest. Ideen var naturligvis at give de skolebørn, der måtte ønske det, en naturlig mulighed for tilknytning til sparekassen, da de selv skulle møde op i sparekassen for at få beløbet fra sparehæftet, når det var fyldt op, sat ind på deres egen sparekassebog. Denne ordning fortsatte frem til august 1965, da der på det tidspunkt var blevet besluttet at skolens to ældste årgange og lærer Viggo Kristiansen skulle overføres til Auning skole.

Fra den ordinære generalforsamling den 27. juli 1960 står der at: ”Formanden gdj. R. Møller Haarup bød velkommen.”
Punkt 3: ”Til tilsynsrådet genvalgtes mejeribestyrer Andreas Andersen, Ø. Alling. I stedet for Vilhelm Christensen, der er antaget som kasserer, valgtes Evald Nielsen, V. Alling.”
Punkt 4: ”Til revisor genvalgtes købmand C. Hedegaard, Ø. Alling.”


1960 blev for sparekassen på flere måder et skelsættende år. Man havde i alle årene forud lejet sig ind i forskellige lokaler i Øster Alling, men tog nu beslutning om at købe huset på hovedgaden som Villy Hornbæk tidligere havde bygget og boede i indrettet med to butikslokaler samt lejlighed på 1. sal og nu så var til salg.
Sparekassen indrettede det ene butikslokale beliggende mod øst samt bagved liggende stue til forkontor og ekspeditionslokale. Resten af bygningen blev udlejet til en slagtermester Ingvartsen med butikslokale og lejlighed.

”Tirsdag d. 2-3-66 afholdt tilsynsrådet møde, man forhandlede kassererskifte og man vedtog at antage Martin Madsen til kasserer fra 1. april 1966.”

Fra bestyrelsesprotokollen læses: ”1970, onsdag den 5. marts afholdt tilsynsrådet ordinær møde. Som konstitueret medlem af tilsynsrådet i stedet for afdøde Andreas Andersen, Ø. Alling har tilsynsrådet valgt lærer Viggo Kristiansen, Ø. Alling.
Som formand for tilsynsrådet i stedet for Andreas Andersen valgtes Evald Nielsen, V. Alling. Meddelelser fra Sparekasseinspektionen blev oplæst for tilsynsrådet og taget til efterretning. Tilsynsrådet vedtog at udvide kontortiden for sparekassen med 1 time torsdag fra 18.30 til 19.30 – fra 1. april 1970.”


Fra den ordinære generalforsamling den 20. maj år 1976 behandledes som punkt 6: ”Forslag til vedtægtsændringer: Advokat Lars Mejlvang gennemgik forslag til nye vedtægter for tilsyn og ledelse i sparekassen. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen”.
Som punkt 7: ”Forslag til repræsentantskab på 23 medlemmer blev vedtaget. Repræsentantskabsvalget skal finde sted 13/12-1976.”

15. december 1976 afholdt bestyrelsen møde. Da der til repræsentantskabsvalget kun var indleveret den af sparekassens bestyrelse opstillede liste bortfaldt valget. De 23 personer på den opstillede liste samt yderligere 4 stedfortrædere var dermed valgt til det nye repræsentantskab.”

”År 1982 den 13. april afholdt sparekassen ordinær repræsentantskabsmøde. Formanden borgmester Evald Nielsen, kom herunder ind på, at man pr. ¼ har måttet tage afsked med Martin Madsen som kasserer på grund af svigtende helbred har måttet trække sig tilbage. I stedet er derfor ansat fra samme dato fru Inger Jørgensen.”

”På det ordinære repræsentantskabsmøde afholdt d. 9. marts 1994.
Formanden redegjorde her for sparekassens virke gennem årets løb, og udtrykte i den forbindelse følgende: ” Et problem for sparekassen er en for lille opbakning på egnen og for få udlån. EDB samfundet passer heller ikke til vores forhold og giver os en del besvær, men Djurslands Bank hjælper os her. Det er dog ikke aktuelt at lukke sparekassens drift i øjeblikket.
Formanden oplyste, at den 14-1-1995 kan sparekassen fejre 100 års jubilæum.”


Ø. og V. Alling sparekasse afholdt i anledning af 100 års jubilæum reception i Ø. Alling forsamlingshus lørdag den 14. januar 1995 fra kl. 12.00 til 15.00. Bestyrelsen samt direktion med pårørende var til stede. Der var ligeledes der ud over mødt ca. 40 personer op. Der var velkomsttale af formanden gdr. Evald Nielsen, V. Alling, der samtidig bad de tilstedeværende om at være deltager ved en let anretning, som var stillet op.
Klokken 18.00 havde sparekassen inviteret bestyrelsen, direktion og repræsentantskab med pårørende til festmiddag i forsamlingshuset. Samtidig var også inviteret det personale med pårørende, som sparekassen samarbejder med fra Djurslands Bank i Auning. I alt en deltagerskare på ca. 65.

År 1995 den 20. marts afholdt sparekassen ordinær repræsentantskabsmøde.
Herfra lyder bl.a. således et sted under formanden Evald Nielsens beretning:
Formanden kom også ind på vores EDB-problem, og advarede personlig mod at binde sig for stærkt i udstyr og system. Evald Nielsen meddelte også, at han træder ud af bestyrelsen nu, idet han ønskede at få mere tid til sig selv og sin familie. Endvidere meddelte formanden, at det mangeårige bestyrelsesmedlem, Jens Jakobsen, p.gr. af alder skal træde ud af bestyrelsen og rettede samtidig en tak for hans arbejde for sparekassen.”
Efter formandens beretning var der en debat omkring mulighederne for og imod etableringen af drift ved hjælp af EDB. Direktør Marius Madsen gjorde opmærksom på, at man var i fuld gang med at undersøge forskellige muligheder.
”Til nyt medlem i bestyrelsen indvalgtes Jens Sørensen, Ring.
Næstformanden Viggo Kristiansen, takkede herefter Evald Nielsen for de mange år han har virket for sparekassen, især med de 25 år som sparekassens formand og overrakte ham i den anledning en gave fra sparekassen.
Efter repræsentantskabsmødet, der blev afholdt i Vester Alling forsamlingshus, konstituerede bestyrelsen sig sådan: Viggo Kristiansen vælges til ny formand, Svend Åge Simonsen vælges som næstformand og Herdis Hedegaard bliver ny sekretær.”


Ved repræsentantskabsmødet den 21. marts 96 beretter formanden Viggo Kristiansen bl. a.:
”Vi har også efter nogen snak frem og tilbage indført EDB i det forløbne år. Program og PC fungerer nu, efter etapevis indførsel. Vi kan nu give vore kunder et kontoudskrift, hvilket især de yngre kunder har efterlyst og som de sætter stor pris på. Vemodigt er det også at måtte tage afsked og sige tak til Inger Nielsen, der nu i 25 år har været bogholder for sparekassen – en stilling der nu er blevet overflødig med indførelsen af EDB, da programmet nu gør det muligt, at direktør og kasserer kan bogføre kontordagens hændelser umiddelbart efter åbningstiden.”

Fra repræsentantskabsmødet den 26/2- 98 beretter formanden Viggo Kristiansen bl. a.:
”Konkurrencen er blevet hårdere, da der udbydes kredit mange steder fra. Forsikringsselskaber, kreditvirksomheder m.m. er kommet stærkt på dette område. En gruppe vi gerne så flere af i sparekassen er de yngre og unge mennesker, men her kniber det med at opfylde deres ønsker og krav. Moderne teknik som home-banking er blevet så almindeligt og tiltrækkende, ja for mange endda et krav, og her må vi erkende vi ikke kan indfri deres ønsker. Ganske vist har vi fået indført EDB, men vi vil aldrig kunne opnå at betjene vore yngre kunder med on-line forbindelse på alle tider af døgnet.”
Formandens slutbemærkning:
”Hvad med fremtiden? Det er svært at spå om, men vi håber på, at det fortsat må gå godt for sparekassen i Øster Alling.”

Fra årsberetningen på repræsentantskabsmødet den 27. februar 2002 lyder det sådan fra formanden Viggo Kristiansen: ”I slutningen af oktober fik vi besked om, at to mand fra Finanstilsynet ville komme herover til os den 26. november, for at gennemgå hele sparekassens drift. Forud skulle de have tilsendt en hel masse skemaer med oplysninger om vores engagementer. Til trods for at de havde fået disse oplysninger forud, tog det faktisk alligevel næsten en hel dag, hvor de to meget grundig gennemgik alle sparekassens engagementer og forretningsgange. Mødet endte med en orientering til den samlede direktion og bestyrelse om, at de stort set ikke rigtig havde noget at kritisere os for, så det var jo rart at høre, at selv om vi ikke er professionel finansuddannet, så drives sparekassen efter deres mening alligevel ganske fornuftig.”

Skriften på væggen med hensyn til sparekassens videre forløb begyndte dog at vise sig skarpere og skarpere. Vanskelighederne med at gøre sparekassen helt nutidig og samtidig også fremtidig viste sig at blive vanskelig, og da det stod klart, at det stort set ikke var muligt, at finde en afløser for direktør Marius Madsen, der helt naturlig i et stykke havde givet udtryk for, at han gerne ville holde, så kom spørgsmålet om, hvordan kunne vi få afviklet sparekassen på en måde, vi kunne være bekendt over for de mange trofaste kontohavere. Bestyrelsen besluttede da enstemmig den 4. dec. 2002 på denne baggrund, at indstille til repræsentantskabet at sparekassen skulle lukke, og at man ønskede i den forbindelse at af egenkapitalen blev dannet en fond, der efterfølgende med økonomisk tilskud skulle komme egnen til gode.

”Ved det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afholdt den 8. januar 2003, blev det ved skriftlig afstemning med stemmerne for 20 og imod 0 vedtaget, at sparekassens bestyrelse skulle tage kontakt til vore nuværende samarbejdende pengeinstitutter, for at få et overblik over de muligheder og vilkår vi kunne opnå for vores kontohavere ved den kommende afvikling.”

På baggrund af disse kontakter holdt bestyrelsen et møde mandag den 24.02.03 i sparekassen i Ø. Alling. Det havde vist sig, at de tilbud vi havde modtaget var meget ensartede og forskellen var derfor også minimal. Efter en lang og sober diskussion og sammenligning for og imod, skulle vi så til sidst træffe det efter min mening temmelig svære valg.
Dette resulterede så i, at man valgte at Sparekassen Kronjylland, skulle blive vores overtagere og samarbejdspartner i slutfasen, idet de havde givet tilsagn om at overtage alle vore kunder på de samme vilkår, som de havde haft med os. Med denne løsningsmodel ville ingen af vores kontohavere, hverken indskyderne eller låntagerne blive stavnsbundet, idet vi havde betinget os, at enhver ville være fuldstændig frit stillet til at tage kontakt til et andet pengeinstitut.”


”På det ordinære repræsentantskabsmøde den 26/2. 2003 i Øster Alling forsamlingshus orienterer formanden Viggo Kristiansen, om bestyrelsens beslutning og indstilling fra deres møde 24. februar, og gør samtidig opmærksom på, at Sparekassen Kronjylland havde tilkendegivet, at de gerne ville stille deres ekspertise til rådighed under lukningsfasen. Formanden oplyste også, at der endnu ingen dato var sat på lukningen. Finanstilsynet skal ind i billedet, da vores licens for at drive pengevirksomhed skal inddrages.
Med beslutningen om sparekassens ophør oprettes en fond af sparekassens egenkapital og hertil skal vælges en bestyrelse, og vi håber at repræsentantskabet er villig til at stille op til endnu et møde, hvor der skal vælges en bestyrelse til fonden. Der er endnu mange løse ender der skal samles.
Viggo Kristiansen sluttede af med en stor tak til kasserer Inger Jørgensen, for trofasthed og ualmindelig god arbejdsindsats for alle de år hun har virket på sin plads ved kassen.
Også en kæmpestor tak til Marius Madsen, for alle de år han har bestridt sin plads i sparekassens direktion. Aldrig har han svigtet. Både Marius og Inger vil blive savnet, lige såvel som sparekassen vil.
Ordene:
”Vemodighed – slut på en æra – lød fra Viggo Kristiansen, men løbet er kørt, og vi håber vi får det bedste ud af det sidste forløb i sparekassens historie.”

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 11. september 2003
”Velkomst v/ formanden Viggo Kristiansen til det fremmødte repræsentantskab og Lars Fredslund, fra advokatfirmaet Grønbæk/Huuse. Punkt 2: ”Viggo Kristiansen indledte med at konstatere, at der nu skal tages endelig beslutning om lukningen af sparekassen. Når datoen er sat er det definitivt slut med at drive pengeinstitut, og licensen vil blive inddraget.
Lars Fredslund orienterede kort om de juridiske aspekter omkring lukningen. Repræsentantskabet godkendte datoen 1. oktober 2003”.


Punkt 3: ”Viggo Kristiansen orienterede om fonden der skal oprettes for likvide midler fra sparekassen. Den skal være til gavn for almen nyttige formål i Ø.- V. Alling nærområde og der skal hertil vælges en bestyrelse. Der blev foreslået 8 personer, og ved den efterfølgende skriftlige afstemning blev følgende valgt: 1:Viggo Kristiansen, Øster Alling, 2: Inger Jørgensen, Oustrup, 3: Jens Sørensen. Ring, 4: Jens Anker Kvorning, Øster Alling samt 5: Lars Laursen, Vester Alling.”

Dermed var der formelt og definitivt sat punktum for Ø.- og V. Alling sparekasses eksistens, idet det herefter blev den nye fondsbestyrelses opgave at få fonden realiseret økonomisk og juridisk.

Denne fremstilling af udvalgte begivenheder og personer fra sparekassens 108- åriges historie, er naturligvis langt fra fyldestgørende, men der er forsøgt, at fremhæve begivenheder og situationer, der på flere måder har præget det arbejde, der har været udført gennem årenes løb. Listen over personer, der gennem arbejdet enten som medlem af bestyrelsen, repræsentantskabet, revision og tilsyn m.v., er dog ganske betydelig, men for alle har det været interessen og lysten, der har været nøgleordet i arbejdet. Enkelte personer har klart sat sit personlige aftryk i sparekassens historie gennem deres mangeårige indsats, og det må være tilladt her at fremhæve og nævne personer som Inger Jørgensen, Oustrup, der helt til det sidste har beklædt kassererposten gennem 22 år, Evald Nielsen, Vester Alling, 35 år i bestyrelsen med 25 år på formandsposten, Viggo Kristiansen, Øster Alling, med 33 år i bestyrelsen hvoraf 8 som formand, for til sidst ikke mindst at nævne Direktør Marius Madsen, der i ikke mindre end 44 år beklædte denne stilling, og som drejede nøglen om for sidste gang, da sidste kontordag var slut - en ganske utrolig præstation, som næppe er overgået af andre i en sådan ledende stilling.

Det skal sluttelig oplyses, at Sparekassen Kronjylland havde udtrykt ønske om, for egen regning, at få lov til at få lavet en videooptagelse netop fra den sidste kontordag i sparekassens historie. Dette ønske blev opfyldt og filmen optaget af Poul Larsen fra Randers. Et eksemplar på DVD er efterfølgende blevet overgivet til Sønderhald Egnsarkiv.

Sparekassens mangeårige bestyrer Marius Madsen

bottom of page