top of page
Øster Alling og Omegns Biavlerforening

stiftet 21. juni 1933

Billedet Ringvej 5

Referat fra den stiftende generalforsamling:

"Stift. generalforsamling afholdtes onsdag d. 21. juni i Ø. Alling Forsamlingshus, hvor det vedtoges at oprette en biavlerforening for Ø. Alling og omegn
1. Forslag til vedtægter blev fremlagt og vedtaget af generalforsamlingen.
2. Valg:
Til formand Peter Stæhr Hansen
- kasserer Kresten Knudsen
- bestyrelsesmedlem Valdemar Rasmussen
- suppleant Marius Madsen
- revisor Jens Simonsen
- revisor Jens Kvorning

Det blev enstemmigt vedtaget at betale 3 kr. i kontingent at regne fra dato og til 1. oktober 1933.

Peter Stæhr Hansen    Valdemar Rasmussen   Kresten Knudsen"

Udover de almindelige regler i vedtægterne var der følgende:
Formålet med foreningen var, gennem sammenslutningen, at arbejde hen imod, at biavlen skulle give størst muligt udbytte.
Dette mål ville foreningen søge at nå med de midler der måtte være til dens rådighed og ved at fremme interessen for og kendskabet til bierne og deres levemåde og i øvrigt videregive oplysninger om den moderne biavl, samt om biernes sygdomme, deres udbredelse og bekæmpelse
Foreningens opgave skulle desuden være, at finde de bedst mulige afsætningsforhold for biavlens produkter samt at medvirke ved indkøb af udstyr til brug ved biavlen.
Der skulle betales et årligt kontingent, hvis størrelse skulle vedtages af generalforsamlingen.
Som medlemmer kunne optages enhver mand eller kvinde, som "stiller begæring derom" til bestyrelsen. For det indbetalte kontingent fik man foruden sit medlemskab tilsendt "Tidsskrift for Biavl".
Som medlem havde man stemmeret på generalforsamlingerne, man havde udstillingsret og adgang til møder m.m. som foreningen lod afholde.
Ved opløsning af foreningen, skulle midler og formue tilfalde "Foreningen for Danmarks Biavlere".

Af det første regnskab fremgår det, at der var 19 medlemmer, som hver havde betalt 3 kr. i kontingent, således at startkapitalen var 57 kr. Året sluttede med en kassebeholdning på 9,70 kr. Den mellemliggende udgifts-sum var fordelt på følgende poster:
2 bøger medlemsbog og regnskabsbog = 1,85
Leje af lokale hos Jens Simonsen = 1,00
Portoudgifter = 1,00
Til hovedforeningen 2 kr. pr. medlem = 38,00
porto til forsendelse af disse = 0,45
25 stk. "Ledetraad i Biavl" + porto = 3,00
Leje af forsamlingshus til generalforsamling = 2,00

De næste 18 års regnskaber viser lidt om foreningens virke:
Der har været afholdt biavls- eller biavlermøder, som er foregået hos forskellige medlemmer eller andre, således i 1934 på Ringsø, i 1938 hos Peter Stæhr, 1942 hos Johannes Pedersen i Nimtofte, 1943 hos Rasmus Møller Haarup. Udgifterne til disse møder har været omkring 10 kr, og skulle måske dække fortæring til deltagerne (et gæt).

En tilbagevendende udgift er betaling til tømrermester J. P. Henriksen i Aalsø og man kan gætte på, at han har fremstillet bistader for foreningen. Beløbenes størrelse er fra omkring 5 til 9 kr.
Der er blevet annonceret forud for generalforsamlinger og biavlsmøder og det er foregået i Rougsøbladet for 2-4 kr. pr. gang
I 1948 har foreningen 23 medlemmer og kontingentet er 3,50 kr.

De skiftende bestyrelser har, foruden de først nævnte, haft flg. medl. Søren W. Sørensen, Andreas Andersen, Mads Madsen, Chr. Madsen, Eskild Sørensen, Niels Nielsen, Arne Jakobsen, snedker Andersen, dyrlæge Carstensen.
18 år efter foreningens oprettelse var kassebeholdningen på 59,71 kr.
Den 16. oktober 1951 blev kassen (og dermed foreningen) overdraget til Auning og Omegns Biavlerforening

bottom of page