top of page
Ø.A.I. Stadion og Klubhus

Der er det hele. Fra venstre ses petanque banen med klubhus, festpladsen med det gamle klubhus, det nye klubhus, fodboldbanen, og helt til højre tennisbanen.

Foreningen "Øster Alling anlægs- og idrætsplads" fik skøde på matrikel 1ah og 1x i maj 1923.

Idrætsforeningen startede under navnet Øster Alling Gymnastik og Skytteforening i 1888. Senere, da fodbolden kom ind i billedet, ændredes navnet til Øster Alling Boldklub.
Boldspillet blev afviklet på forskellige marker i nabolaget. I 1920 blev der samlet ind til fordel for en sportsplads. Det indsamlede beløb (2000 kr.), blev brugt til køb af jord, 7600 m2. Efter endnu et par små-handeler kunne sportspladsen etableres. Det var lidt af en sensation på Djursland, at så lille en by fik sin egen sportsplads.
Kontingentet på dette tidspunkt var for aktive mænd 1 kr., piger 50 øre og børn 25 øre.
Der blev bygget et klubhus af træ 4x6 m delt op i to rum. I samme side langs fodboldbanen blev anlagt en 100 m. skydebane med markørgrav ved siden af klubhuset.

I 1956 fik idrætsforeningen af kommunen tilbudt omklædningsfaciliteter i forbindelse med byggeri af nye toiletter til skolen.

Det næste klubhus blev bygget i forbindelse med en udvidelse af stadion i omkring 1965. Det tjener nu som opbevarings- og lagerrum.

Stadion er siden udvidet til flere baner samt et tennisanlæg

I 1981 stod følgende at læse i avisen:
ØSTER ALLING - På rekordtid har der været holdt rejsegilde på Øster Alling Idrætsforenings nye klubhus. Omkring 35 frivillige hjælpere har på ca. 14 dage arbejdet så meget på klubhuset, at der forleden kunne holdes rejsegilde. Det var Sønderhald Kommune der kom med ideen om at bygge helt nyt klubhus i Øster Alling, sagde formanden for klubhusudvalget, Erik Orla Lund, i sin tale ved rejsegildet. - Økonomisk har byrådet foreløbig støttet os med 100.000 kr. Vi håber naturligvis, at budgettet holder, så vi ikke skal søge yderligere tilskud, sagde han. - Og med den formidable indsats fra foreningens medlemmer, der har været i form af frivillig arbejdskraft, tror jeg ikke, der er noget at frygte. - Indtil nu har vi holdt tidsplanen, så vi tror på, at vi kan indvie klubhuset til sommerfesten i juni, sagde Erik Orla Lund.

I 2001 blev huset udvidet og ombygget. Der blev plads til en IT-café og den nystiftede seniorklub "Fristedet" fik adresse i klubhuset indtil den omkr. 2006 flyttede til Auning.

Et avisudklip, formodentlig fra 1888, fortæller følgende:

"Østeralling Skyttekreds afsluttede den 23de d.M. sin Skydning for i Aar med en Præmieskydning, hvori 42 Skytter deltog. Der begyndtes med Skydningen Kl. 9 Formiddag paa 300 Alens Afstand, og den bedste Skytte opnaaede 23 Points i 4 Skud. Gjennemsnitlig opnaaede hele Kredsen et Pointantal af 14 4/5, hvilket maa kaldes nogenlunde godt, da det er det første Aar, Kredsen skyder, og den har saa stort Antal Skytter.
Efter endt Skydning marcheredes der med Musik i Spidsen til det i denne Sommer opførte ny Forsamlingshus i Østeralling, hvilket i dagens Anledning var rigt smykket af Kvinder. Kort efter Ankomsten hertil uddeltes Præmierne, og en meget smuk Fane blev overrakt Skytterne. Baade Fanen og Præmierne er tilvejebragt ved frivillige Gaver fra Kvinderne i Øster og Vesteralling sogne.
Derefter holdtes der et Foredrag af Jørgen Nielsen fra Mellerup om Skyttesagens store Betydning, naar den blev dreven paa den rette Maade: Naar Skytterne ser paa sit nye Banner med Mottoet: Kæmp for alt, hvad Du har kjært", da vil de ogsaa nok vide at kæmpe for dette.
Efter Foredragets Slutning tog Dansen sin Begyndelse og fortsattes til langt ud paa Natten med Liv og Munterhed.
Det var ret en Lyst for os ældre at overvære en Dag som denne, hvor Frugterne ses, naar Ungdommen har benyttet sin Frihed til noget ædelt og godt; og naar det er som her i Kredsen, at Pigerne tage livlig Del med at ofre Gaver til en Kappestrid om at blive de dygtigste, saa gaar Arbejdet jo dobbelt let og opmuntrer til at fortsætte.
 

Indvielse af udvidelse af stadion i omkring 1965.

Søren Hornbæk og Peter Jensen klipper snoren

To af de gamle ildsjæle.

Søren Hornbæk t.v. og Sigfred Sørensen

bottom of page