top of page

Bette Bo børnehave

Børnehaven Bette Bo bygget i 1997 på grunden hvor den gamle præstegård havde ligget. Tilbage af denne var endnu en udbygning kaldet "graverboligen", ejet af kirken, og lejet ud.

I 2009 blev dette hus fjernet og børnehaven udvidet og samtidig forsynet med en god parkeringsplads.

Følgende berettet af Orla Lund om børnehavens tilblivelse

I 1990 blev der stillet forslag på idrætsforeningens generalforsamling om udvidelse af klubhuset med 40 kvm. Dette begrundet i ønsket om at etablere en art fritidsklub i klubhuset. Der blev sendt ansøgning til kommunen, men byrådet gav afslag.

I 1994 kom kommunen i bekneb med børnehavepladser. Der blev fra børnehaven Nyvang fremsat forslag om at udvide denne til 80 pladser. Dette afstedkom, at en gruppe forældre i Øster Alling området rettede henvendelse til undertegnede, der var formand for borgerforeningen, om der ikke kunne laves en børnehave i Øster Alling i stedet for at udvide Nyvang. Jeg må indrømme at den tanke havde jeg ikke tænkt, men da jeg jo var vidende om idrætsforeningens ønske om udvidelse af klubhuset, så det kunne anvendes til andre formål end de rent idrætslige i dagtimerne, kontaktede jeg dem. De var med på ideen om at "slå 2 fluer med et smæk", få gennemført den ønskede udvidelse og skaffe rum til en børnehave.
Birthe Poulsen var blandt de, der havde henvendt sig til mig, så det var naturligt at kontakte hende, idet hun er pædagog. Hun syntes det var en god ide, at forsøge at lave et projekt hvor man lavede en børnehave i tilknytning til klubhuset og udnyttede de fælles faciliteter, især køkken og toiletter. Hun indtrådte i en arbejdsgruppe, der som det første rettede henvendelse til kommunen v. kulturelt udvalg. De var med på ideen. Der blev udarbejdet et projekt og budget. Alle relevante parter, herunder fagforeninger, blev taget i ed. Alle sagde god for projektet. Men, men...kommunen fattedes pludselig penge og man udsatte hele sagen.

De børn der havde nået børnehavealderen forblev i dagplejen.
Det hele holdt kun 1 år, så blev man nødt til at se på sagen igen.

Hele diskussionen om man nu kunne lægge en børnehave i Øster Alling, -sæt der ikke var børn nok og der skulle optages børn fra Auning - det ville være forfærdeligt!! - var overstået.
Som noget meget vigtigt så talte man i byrådet nu om at lave en selvstændig børnehave i Øster Alling i stedet for projektet i klubhuset. Det var idrætsforeningen ikke imod, selv om det betød at klubhusudvidelsen ikke blev til noget.
Der blev fra kommunen peget på 2 placeringsmuligheder: 1. et hjørne af idrætspladsen. Det var jo billigt fra kommunen, så skulle man ikke ud og købe jord. 2. På kirkens areal ved Elmelundsvej.

Alle var enige om at pege på mulighed 2. Menighedsrådet og provsten så positivt på anmodningen og på yderst rimelige vilkår solgtes jorden.
Byrådet vedtog så, at der skulle opføres en 20 børns børnehave i Øster Alling.
Imidlertid steg børnetallet yderligere.
Det blev så foreslået fra børne- og kulturudvalget, at børnehaven skulle rumme 30 børn + 10% overbelægning. Et alternativ kunne være, at man havde udvidet en af børnehaverne i Auning med min. 10 pladser, men det blev aldrig realitetsbehandlet.
På trods af det, var der ikke enighed i byrådet om at børnehaven i Øster Alling skulle være til 30 børn. Nogle var betænkelige ved, om der i området var børn nok til at fylde børnehaven, og fremmanede atter det skræmmebillede, at børn fra Auning kunne blive "tvangshenvist" til børnehaven. Endelig var der dem i byrådet der fortsat mente, at der kun skulle være børnehaver i Auning og Assentoft.
Det er uomtvisteligt, at en del lobbyvirksomhed blev udøvet op til afstemningen, for at få 30 børns løsningen vedtaget!!
Byrådet var totalt splittet i spørgsmålet.
På tværs af partierne blev det vedtaget med et snævert flertal, at børnehaven skulle være til 30 børn + 10% overbelægning.

I november 1997 blev Bette bo så indviet. Det viste sig hurtigt at man måtte udvide yderligere, idet en pavillon permanent blev opstillet, således at der kunne optages 40 børn.
Senere er børnehaven udvidet med småbørnsstue og senest er der iværksat et frugtbart samarbejde mellem dagplejerne i byen og Bette bo.
Som et kuriosum kan nævnes, at det hurtigt viste sig, at der var forældre i Auning der ønskede deres børn optaget i Bette bo, og lige siden starten har der været flere børn som ønskedes optaget i Bette-bo, end den har kunnet rumme. Pt. Er der 46 børnehavebørn i Bette-bo

Idrætsforeningen fik som bekendt ønsket om en udvidelse af klublokalet opfyldt, idet den gamle tanke om at lave en fritidsklub i byen blev en realitet. I 2002 indviedes denne udbygning, hvor der desuden blev plads til en IT-cafe, som Øster Alling forsamlingshus var initiativtager til.
Juniorklubben Fristedet havde sine aktiviteter i lokalerne, indtil de i maj 2006 flyttede klubben til Auning, dels fordi der blev færre børn fra Øster Alling i klubben og det store behov for en klub nok var i Auning, dels grundet samarbejdsvanskeligheder med idrætsforeningen. Det var nok alligevel for svært at passe 2 aktiviteter ind i klublokalerne!! Så godt, at Bette-bo kom til at ligge hvor den nu er - og fik den størrelse den har.
 

bottom of page