top of page
Øster Alling Idrætsforening

Stiftet før 1888

Et avisudklip fra Randers Dagblad 27. oktober 1888 fortæller følgende:
"Østeralling Skyttekreds afsluttede den 23de d.M. sin Skydning for i Aar med en Præmieskydning, hvori 42 Skytter deltog. Der begyndtes med Skydningen Kl. 9 Formiddag paa 300 Alens Afstand, og den bedste Skytte opnaaede 23 Points i 4 Skud. Gjennemsnitlig opnaaede hele Kredsen et Pointantal af 14 4/5, hvilket maa kaldes nogenlunde godt, da det er det første Aar, Kredsen skyder, og den har saa stort Antal Skytter.
Efter endt Skydning marcheredes der med Musik i Spidsen til det i denne Sommer opførte ny Forsamlingshus i Østeralling, hvilket i dagens Anledning var rigt smykket af Kvinder. Kort efter Ankomsten hertil uddeltes Præmierne, og en meget smuk Fane blev overrakt Skytterne. Baade Fanen og Præmierne er tilvejebragt ved frivillige Gaver fra Kvinderne i Øster og Vesteralling sogne.
Derefter holdtes der et Foredrag af Jørgen Nielsen fra Mellerup om Skyttesagens store Betydning, naar den blev dreven paa den rette Maade: Naar Skytterne ser paa sit nye Banner med Mottoet: Kæmp for alt, hvad Du har kjært", da vil de ogsaa nok vide at kæmpe for dette.
Efter Foredragets Slutning tog Dansen sin Begyndelse og fortsattes til langt ud paa Natten med Liv og Munterhed.
Det var ret en Lyst for os ældre at overvære en Dag som denne, hvor Frugterne ses, naar Ungdommen har benyttet sin Frihed til noget ædelt og godt; og naar det er som her i Kredsen, at Pigerne tage livlig Del med at ofre Gaver til en Kappestrid om at blive de dygtigste, saa gaar Arbejdet jo dobbelt let og opmuntrer til at fortsætte.

Foreningens vedtægter som de var i 2009
Se billeder på arkiv.dk

Personerne på billedet øverst

bottom of page